Školní vzdělávací program


Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání 


Kamarádi s přírodou


Platnost ŠVP : září 2014 - srpen 2015

Zřizovatel :  Obec Siřejovice

ŠVP PV vychází z RVP PV pro předškolní vzdělávání

Zpracovala: Mgr. Petra Kuglerová

Projednáno na pedagogické radě 1.9. 2014


Identifikační údaje o mateřské škole a její filosofie

Název:              Mateřská škola Siřejovice, příspěvková organizace

Adresa:             Siřejovice 61, 410 02  Lovosice

Zřizovatel:         Obec Siřejovice

Ředitelka:          Mgr. Petra Kuglerová

Právní norma:    příspěvková organizace

Telefon:             606 030 161

IČO:                  71 294 813

E-mail:              ms.sirejovice@seznam.cz

Kapacita:          15  dětí ve školském rejstříku


Filozofie školy: 

Naším  cílem je, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou
zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání.
Kromě logického myšlení a základních poznávacích a motorických funkcí je
zvláště v dnešní době u dítěte nezbytné rozvíjet i tzv. emoční a sociální
inteligenci. To znamená například komunikační dovednosti, samostatné tvůrčí
myšlení ve smyslu řešení problémů a odpovědnost za svá rozhodnutí a činy.

Motto naší mateřské školy:           

                                  Kamarádi s přírodou

              Máme rádi přírodu, pojďme si hrát, poznávat a chránit.


Obecná charakteristika školy:

Historie mateřské školy sahá do několika uplynulých měsíců,
kdy se obec rozhodla zřídit novou mateřskou školu pro děti místní a děti
z blízkých okolních vesnic. Využila k tomu budovu bývalého rodinného
domu č. 61, kterou plně zrekonstruovala a vybavila.

Rozhodnutím zastupitelstva obce se MŠ stává dnem 1.9. 2014
příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.1. Podmínky předškolního vzdělávání

 

1.1.   Věcné podmínky

MŠ je příspěvková organizace, provoz je hrazen příspěvky
z obce. Rodiče na provoz mateřské školy přispívají částkou 150,- Kč při
celodenní docházce a 100,- Kč při docházce polodenní. Rodiče dětí, které nemají
trvalé bydliště v obci, se podílejí na provozních nákladech částkou
600,-Kč.

Prostor školy je nově vybudovaný. Celé patro je rozděleno na
hernu - ložnici, třídu - jídelnu, kuchyňku, šatnu, umývárnu a sociální
zařízení. Dále je zde i zázemí pro zaměstnance- ředitelna, soc. zařízení - a
úklidové místnosti - výlevka, sklad.

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem.

Vybavení školy je na dobré úrovni, odpovídá potřebám a
zájmům dítěte. Množství hraček je dostačující, jsou dětem dobře viditelné a
dostupné. Prostory školy jsou vyzdobeny pracemi dětí, které se tímto podílejí
na úpravě školy. K budově školy patří školní zahrada, která je vybavena
pro pohybové a další aktivity dětí, je vybavena pružinovými houpačkami, bylo
vybudováno pískoviště a sestavena zahradní posezení . Pískoviště je opatřeno
ochrannou sítí. Na vycházky je využitelné okolí obce - pouze v případě
příznivého počasí. K využití je nedaleké dětské hřiště, alej.

Součástí mateřské školy je výdejna stravy. Jídlo se dováží
ze Školní jídelny Terezín.

Průběžně dovybavujeme školu podle našich představ a podnětů
ze strany dětí a rodičů.1.2. Životospráva

Děti jsou stravovány podle zásad zdravé výživy. Jídlo (obědy
i svačiny) je připravováno ve ŠJ Terezín a dováží se v termoobalech. S jídelníčkem
jsou seznamováni rodiče formou vývěsky v šatně dětí. Po celý den je dětem
k dispozici pitný režim, použité hrnečky děti odkládají na stolek
k tomu určený.

Jídlo dětem nenutíme, ale nabízíme.

Jsou zajištěny 2,5 - 3 hodinové intervaly mezi jídly.

Denní řád mateřské školy zajišťuje dětem pravidelný rytmus
činností. Je to naprosto volný, časový sled
činností, může být pozměněn, pouze doba svačiny a oběda je pevně stanovena, aby
byl dodržen interval mezi jídly.
Každý den 1,5 -2 hod je pobyt venku podle počasí, kdy se mohou volně pohybovat
na zahradě školy nebo společně v okolí obce. U dětí je respektována
individuální potřeba aktivity a odpočinku, po obědě děti odpočívají.
K tomuto slouží prostor herny, kdy jsou denně rozkládána lehátka a každé
dítě má svoje označené povlečení.

  6.30 -  9.20            hry  podle volby dětí, řízené činnosti, skupinové činnosti,

                               individuální činnosti   hudební, výtvarné, tělesné, literární,

                               dramatické, rozumové, jazykové.

  8.30 -  8.50           svačina

 10.00 - 11.20         pobyt venku

 11.20 - 12.00         hygiena, oběd

12.00 - 14.00         odpočinek na lehátku

14.00  - 15.00       hygiena, svačina,odpolední činnosti


Snažíme se o osvojování si zdravých stravovacích návyků dětí
a návyku pravidelného pití. Snažíme se umožnit dětem prostor pro aktivity dle
vlastní potřeby, pro soukromí, spontánní i řízenou hru a činnost, relaxaci i
odpočinek.


1.3. Psychosociální podmínky

Děti zahajují den vytvořením komunikačního kruhu, kdy si
sdělují své prožitky a učitelky je nenásilnou formou vedou ke komunikačním
dovednostem, samostatnému tvůrčímu 
myšlení ve smyslu řešení problémů a odpovědnosti za svá rozhodnutí a
činy.

Nově přijaté děti mají možnost využívat adaptační doby. To
znamená, že po tuto dobu chodí do MŠ po kratších časových úsecích, aby se mohlo
v klidu přizpůsobit novému prostředí. Po dohodě s učitelkou mohou být
přítomni ve třídě i rodiče a účastnit se společných činností. Pedagogové respektují
potřeby dítěte, navozují situace klidu a pohody, děti se učí pravidlům soužití
a respektovat je.

Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje důvěra,
tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora.

Vytváříme takové prostředí, aby se v něm cítili všichni
dobře. Budeme i nadále navozovat přátelskou atmosféru, povedeme děti
k samostatnosti, využívat pozitivního hodnocení a stimulace.


1.4. Organizace

MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem  s určenou dobou pobytu od 6.30 - 15.00
hod. Příchod dětí končí v 8.hod, pozdější příchod dítěte je možný na
základě dohody rodičů s učitelkou. K vyzvedávání dětí po obědě je
doporučená doba mezi 11.45 - 12.15 hod. Vyzvednutí dítěte po odpoledním
odpočinku je doporučeno od 14.20 do konce provozu MŠ.

Přerušení provozu školy je v době hlavních prázdnin
v červenci a v srpnu a  v době
vánočních svátků.

Do MŠ jsou přijímány vyjímečně i děti mladší 3 let,
zápis probíhá v dubnu podle stanovených kritérií, pokud to umožní podmínky
školy, může být dítě přijato i v průběhu školního roku.

Snažíme se pružně reagovat na potřeby rodičů.


1.5. Řízení školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně
vymezeny. Pracovníci školy pracují jako tým, spolupracují s rodiči. Pro
rodiče je vytvořen informační systém - nástěnky, individuální konzultace,
rodičovské schůzky, webové stránky.

Ředitelka vyhodnocuje práci zaměstnanců, podporuje je
v zapojení se do chodu a řízení školy. Podle možností spolupracuje se
Základními školami v Lovosicích.

Snažíme se o zlepšování a aktualizace informačního systému,
zlepšíme vyhodnocování naplnění stanovených cílů - zpětná vazba.


1.6. Personální a pedagogické zajištění

Ve škole pracuje ředitelka s odbornou kvalifikací.
Druhá učitelka nemá potřebnou kvalifikaci, ale má pedagogické vzdělání
v oboru vychovatelství, nadále se sebevzdělává. Obě pracovnice si doplňují
vzdělání účastí na seminářích DVPP - celoživotní vzdělávání.

Pracují na základě jasně vymezených a společně vytvořených
pravidel. Jednají a chovají se tak, aby byly vždy na profesionální úrovni
v souladu se společenskými pravidly. Služby pedagogů jsou organizovány
tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická
péče. Specializované služby, ke kterým nejsou pracovnice kompetentní, jsou
zajištěny ve spolupráci s příslušnými odborníky ( logopedie, péče o děti
se spec.vzděl.potřebami)

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Petra Kuglerová   - ředitelka a  učitelka odborně kvalifikovaná

Petra Kašková     -   učitelka nekvalif., školnice, kuchařka

Pedagogové se budou nadále sebevzdělávat, budou
spolupracovat s odborníky a vytvářet příjemné prostředí.


 

1.7. Spoluúčast rodičů

Každodenním stykem s pedagogy a provozními zaměstnanci
je umožněna spolupráce s rodiči a interní řešení aktuálních problémů.
Třídní schůzky jsou minimálně 2x v průběhu školního roku. Ve vztazích mezi
pedagogy a rodiči převládá oboustranná důvěra a otevřenost, respekt a ochota
spolupracovat. Rodiče jsou průběžně a dostatečně informováni o dění v MŠ
nejen prostřednictvím pracovníků školy a nástěnkami, ale i webových stránek.
Pedagogové respektují a chrání soukromí rodiny, jsou si vědomi, že pracují
s důvěrnými informacemi a nezasahují do soukromého života rodiny.

Budeme nadále prohlubovat otevřenou spolupráci, vytvářet partnerské
vztahy mezi rodinou a školou, budeme provádět průběžné pohovory s rodiči o
rozvoji dítěte.


1.8. Analýza podmínek předškolního vzdělávání

silné stránky                                                                  
                                                                                slabé stránky

-klidné, domácí prostředí                                            - rozkládací ložnice

-možnost individuální práce s dětmi                            - limitovaný objem
finančních prostředků

-společný zájem pedagogů o dosažení  

 co nejlepším výsledků                    

-prostorná zahrada s vybavením

-přístupná autobusová  doprava


2.  Organizace vzdělávání

Zápis do mateřské školy probíhá v dubnu. Do MŠ se
přijímají děti, které jsou schopny přizpůsobit se podmínkám a vzdělávacímu
procesu školy. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy podle
stanovených kritérií dle správního řádu.

Kapacita MŠ je 16 dětí, děti pracují ve skupinkách podle
věku i společně.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na potřeby
dětí. Doporučená doba příchodu je do 8 hod.

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, je
uplatňován individuální přístup učitelky. Děti mají dostatek prostoru pro hru,
mají možnost dokončit ji nebo se k ní vrátit později, mohou pracovat svým
tempem. Plánování činností vychází z potřeb dětí, pro plánovanou činnost
jsou včas a v dostatečném množství připravované pomůcky. Podle potřeby
realizujeme individuální, skupinovou i frontální činnost ve výchovně
vzdělávacím procesu. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity.

Budeme i nadále uplatňovat individuálně přizpůsobený
adaptační režim, dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat
každodenní individuální a skupinové činnosti.


3.  Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem. Hlavním pedagogickým záměrem je to, aby děti získaly
dobré základy do života i pro další vzdělávání a aby byly schopné
s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Program činností
naší MŠ vychází z potřeb dětí, které do zdejší školy docházejí.

Programem se snažíme  o :

-  přispění  k rozvoji dítěte a jeho učení v pěti oblastech daných RVP PV :
biologické, psychologické, sociální, interpersonální a enviromentální.

-  možnost  poskytnout dítěti získávání potřebných dovedností, poznatků, žádoucích hodnot,
aby bylo schopné vytvářet samostatné postoje a umělo se bránit možnému
nebezpečí.


 

Název našeho školního vzdělávacího programu je:

Kamarádi s přírodou

Kamarádství
je pro člověka důležitý vztah. Může jím být nebo jej může mít, a vždy je to
velkým přínosem, který člověka obohacuje například o pocit sounáležitosti,
tolerance a štěstí.

Kamarádem
nemusí být ale jen člověk.3.1.  Zaměření MŠ

Spokojené a šťastné děti - radostně prožít roky v mateřské škole.

Spokojení rodiče, dobrá spolupráce s nimi.

Umožnit dětem poznávání různorodých a zajímavých činností.

Individuální přístup s respektováním potřeb jednotlivých dětí.

Umožnit dostatek pohybu.

Vést děti k ochraně životního prostředí.

Seznamovat děti s prostředím a tradicemi naší
společnosti, regionu a obce.

Pomoc dětem při adaptaci v MŠ.

Bezproblémový přechod do ZŠ.3.2.   Cíle naší školy

Plnění rámcových cílů vzdělávacího programu je zaměřeno na:

1.      Rozvíjení dítěte a jeho  schopnost učení

2.      Osvojení si základních hodnot, na kterých je založena naše společnost

3.      Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná

         osobnost


- fyziologické potřeby- potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití

- potřeba bezpečí - jasná pravidla dětem známá a srozumitelná,

                            mít možnost odmítnutí, vyjádřit pozitivní i negativní pocity

- potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti

- potřeba úcty, sebeúcty, přijetí, uznání -       chovat se k dětem jako

   k plnohodnotným partnerům

- potřeba seberealizace - naplnit a podporovat vše dobré co v dítěti je3.3.  Metody a formy práce

V předškolním vzdělávání uplatňujeme metody
prožitkového a kooperativního učení s ohledem na rozvojové předpoklady a
možnosti dětí. Hry a činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích, je
podporována dětská zvídavost a  potřeba
objevovat. Podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem získávat
zkušenosti a další dovednosti. Využíváme spontánních nápadů dětí a je jim také
poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební
aktivity proto probíhají především formou nezávazné dětské hry na základě svého
zájmu a vlastní volby.

V dostatečné míře uplatňujeme situační učení. Dítě se
tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku kdy něco potřebuje a lépe tak
chápe jejich smysl.

Didakticky zacílenou činnost - kde je zastoupeno spontánní a
záměrné ( cílené a plánované) učení - využíváme zpravidla v menší skupině
i individuálně.

Vzdělávání v mateřské škole je založeno na principu
vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Pedagog je
průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a
chuť dívat se kolem sebe a objevovat  - nikoli
tím, kdo " úkoluje" a kontroluje plnění těchto úkolů.

Uplatňujeme integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě
integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených
souvislostech, vazbách a vztazích. Dítě tak získává komplexnější zkušenost,
skutečné činnostní výstupy - kompetence.


 

3.4.   Vzdělávací obsah


3.4.1.   Cíle a formy vzdělávání

Cíle vzdělávání: 
aktivní přístup k získávání vědomostí, kreativní myšlení,
schopnost      objevovat, poznávat,
schopnost rozvíjet se a poznávat svou osobnost, věřit sám sobě uvědomovat si a
nést odpovědnost za svá rozhodnutí, schopnost spolupracovat, rozvíjet základy
morálních hodnot v životě člověka a společnosti - soucítění, zodpovědnost,
rovnost všech lidí, úcta k životu, k životnímu prostředí, ke
kulturnímu a historickému dědictví.

Formy vzdělávání:  větší část činností probíhá formou her a prožitkového učení,

formou  pokus - omyl, objevování, pozorování.3.4.2.  Integrované bloky

Školní vzdělávací program je rozdělen na čtyři výchovně
vzdělávací bloky.

Děti poznávají svět a jeho rozmanitosti v rytmu přírody
a ročních období. Vzdělávací obsah zohledňuje enviromentální oblast - tj.
výchovu k ochraně životního prostředí. Současně s děním v přírodě
zařazujeme lidové tradice, kdy se děti seznamují se souvislostmi dění
v přírodě a v lidské společnosti a stávají se tím součástí tohoto
dění v prožitkových činnostech.

Základní tematické celky jsou rozpracovány na několik
dílčích integrovaných bloků, další integrované bloky označené jako  "doplňkové"  můžeme zařadit kdykoliv během celého roku.

K plnění cílů integrovaných bloků napomáhají činnosti
jako: hry, vycházky, exkurse, společná pozorování, pohybová aktivita, básničky,
písničky, práce s encyklopediemi, výzdoba školy, péče o rostlinky a volně
žijící ptactvo.
PODZIM:

Náměty: 

-  nové prostředí, osoby, odloučení od
   matky, sociální komunikace, řešení konfliktů, pravidla soužití

-  sporty, voda, výlety, zážitky

-  plody podzimu - ovoce zelenina, brambory, řepa, dýně

-  základní a doplňkové barvy, odstíny

-  ukládání přírody k zimnímu spánku -  volně žijící zvířata, rostliny

-  podzimní práce na poli, zahradě, nálady, pocity

-  počasí - teplotní změny: mraky, vítr, mlha


Cílem je:

- možnost dětí vypovídat se z prázdninových prožitků, vyjádřit je hrou, výtvarně, zpěvem, pohybem,
připomenout si znaky léta, osvojovat si jednoduché poznatky o světě, o přírodě
a jejich proměnách, kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání motivované
podzimní přírodou a jejími plody, rozvoj tvořivosti, zpřesňování a kultivace
smyslového vnímání (řešení problémů, tvořivého myšlení), rozvíjet 
schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám v přírodě,
ohleduplnost k druhému, ochotu pomoci, osvojení si základních hygienických
návyků, orientace v prostoru, časové pojmy, rozvíjet pracovní schopnosti
s přírodním materiálem.


Očekávané výstupy:

-  nebát se mluvit před ostatními,

-  umět zpaměti krátké texty a písně

-  aktivní účast při skupinové práci

-  chápání změn v přírodě

-  výtvarně projevit cit pro barvy

-  osvojení si poznatků z pěstování    ovoce a zeleniny, o polních pracích

- uvědomovat si své možnosti, umět řešit, vyjednávat

-  zacházet šetrně s vlastními věcmi, knihami a hračkami    

- pojmenovat volně žijící zvířata
  ZIMA:

  Náměty:

-   nálada, tradice, pohádky, koledy, perníky, lidové tradice

-  besídka, příprava na svátky, dárky, prožitky

-  zvířata v zimě: spánek, krmelce, krmítka, stopy x domácí zvířata

-  masopust, masky, tanečky, veselí

-  zápis do školy - jsem osobnost, respektování integrity a individuálních potřeb

-  lékař, prevence, lidské tělo: orgány, smysly, bylinky, čaje

-  orientace v čase, denní rytmus, co už umím, co zvládám

-  zaměstnání rodičů, různá povolání a jejich význam pro společnost


Cílem je:

rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky, rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie,
seznamovat se s tradicemi, rozvoj řečových schopností a jazykových
dovedností, uvědomování si vztahů mezi lidmi, podpora citových vazeb
v rodině a kolektivu, poznávání sebe sama, konverzace, uvědomění si
vlastní identity, získávání sebevědomí, sebedůvěru, osobní spokojenost,
podporování pohybových schopností, fyzické zdatnosti, osvojení bezpečného
chování, rozvoj hygienických návyků při práci s potravinami, rozvíjení
jemné motoriky, užívání všech smyslů, kultivace mravního a estetického vnímání,
cítění, prožívání, rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu,
kultivace pohybových dovedností, rozvíjení povědomí o změnách v přírodě během
roku, orientace v elementárním počtu, časové pojmy


Očekávané výstupy:

-  rozvíjet slovní zásobu, umět nová slova používat

-  upevňování vztahů k rodině a lidem  v okolí

-  pečení, zdobení- návaznost na tradice

- umět se chovat ve společnosti a prožívat společné akce- besídka

-  být citlivý ve vztahu k živým bytostem- zvířátka, příroda v zimě

-  zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní  úkony

-  uvědomovat si možná nebezpečí při  zimních činnostech

-  zvládat pohyb na sněhu a ledu, rozlišit  co prospívá zdraví a co mu

   naopak škodí

-  zvládat instrumentální dovednosti

-  pomáhat pečovat o životní prostředí

-  orientovat se v prostoru a v časeJARO:

Náměty:

-  zvířata a jejich mláďata, způsob života, vzhled, stadia vývoje, jejich potřeby,

domácí zvířata - zodpovědnost za živou bytost

-  jarní květiny, bylinky, čaje, včely, úly, vosk, perníky

-  tradice oslav svátků jara

-  čarodějnice - kouzla v přírodě ( motýl )

-  ochrana přírody, květiny v bytě x rostliny v přírodě

-  dopravní prostředky, BESIP

-  planeta Země, světadíly, poznávání jiných národností a kultur, sounáležitost se světem,

   trvale udržovatelný život  na Zemi, vesmír

svátek matek - význam bazálních vztahů v rodiněCílem je:

upevňovat pocit sounáležitosti s živou
i neživou přírodou, uvědomování si koloběhu v přírodě, rozvoj
komunikativních dovedností, všímat si změn a dění v nejbližším okolí, posilování
a vytváření prosociálních postojů, seznamování s tradicemi, citové vztahy
k rodině, zdvořilé chování, přijímat autoritu, učit se říkat ne, chovat se
bezpečně, upevňovat základní společenské návyky, rozvoj a kultivace mravního i
estetického vnímání, cítění a prožívání, rozvoj tvořivosti, rozvoj řečových
schopností a jazykových dovedností, rozvoj pohybových schopností a dovedností,
rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách -přiblížení významu
hmyzu pro přírodu a člověka, zdvořilé chování, všímat si změn a dění
v nejbližším okolí, upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou
přírodou, uvědomování si koloběhu v přírodě.Očekávané výstupy:

-  zvládat základní hudební a výtvarné  dovednosti

-   bezpečné chování v přírodě 

-  bezpečné chování na ulici, v dopravních prostředcích

-  rozhodovat se o svých činnostech

-  uvědomovat si příjemné prožitky

-  kultivace smyslového vnímání

-  vytváření základních představ o vývoji života

-  mít pojem o životu na planetě Zemi a o vesmíru 

-  vystihnout portrét - hlavu s detaily 

-  pojmenovat zvířata a jejich mláďata
 LÉTO:

Náměty:  

- MDD - svět kolem nás, kultury, národnosti

-  besídka, přátelství, spolupráce,

- znaky léta: les, louka, pole, zahrada,
  potok, rybník a živočichové, rostliny na nich - ochrana přírody

-  zvířata v ZOOCílem je:

vytváření zdravého životního stylu,
vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, vytváření
povědomí o významu života ve společenství ostatních lidí, posilování
prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem, učit se přijímat
kompromisy, řešit konflikty dohodou, rozvoj komunikativních dovedností a
kultivovaného projevu: přednes, recitace, zpěv, dramatizace, prožívat radost ze
zvládnutého a poznaného, vyjádřit prožitky výtvarně a hudebně, popsat situaci
podle obrázku, vytvářet povědomí o znacích léta v přírodě, o souvislostech v
přírodě, povědomí o zvířatech v ZOO a jejich původních domovech.


Očekávané výstupy:

-  získat povědomí o národnostech, kulturách

- vyprávět co dítě slyšelo a vidělo

- utvořit jednoduchý rým

-  správně vyslovovat, ovládat dech

-  udržovat po sobě pořádek

-  sladit pohyb s rytmem a hudbou

-  naslouchat druhým

-  vystihnout kresbou lidskou postavu

- zvládnout četbu, vyprávění

-  přiřazování živočichů a rostlin ke správným lokalitám, pojmenovat je

-  pojmenovat zvířata v ZOO a mít představu kde mají domov 3.4.3.  Očekávané výstupy podle jednotlivých oblastí s ohledem na
             individuální  
schopnosti dětí                        

                                                        

Dítě a jeho tělo:

Zvládá základní pohybové dovednosti

Koordinuje pohyby těla

Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů

Zvládá sebeobsluhu a uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně
preventivní návyky

Pojmenuje části těla, zná
jejich funkce

Rozlišuje co prospívá
zdraví a co mu škodí

Má povědomí co o významu
péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

Má povědomí o některých
způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí

Zvládá jednoduchou
obsluhu a pracovní úkonyDítě a jeho  psychika:

 Dítě vědomě využívá všech smyslů

Přemýšlí a vede jednoduché úvahy

Řeší problémy, úkoly a situace

Uvědomuje si svou samostatnost

Rozhoduje o svých činnostech

Uvědomuje si své možnosti

Přijímá pozitivní ocenění i svůj
případný neúspěch

Respektuje pravidla, přijímá povinnosti

Je citlivé ve vztahu k živým
bytostem, k přírodě i k věcem

Vyjadřuje své pocity a prožitky

Pojmenuje většinu toho čím je  obklopeno

Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i
intonaci řeči

Vyjadřuje se samostatně, domluví se
slovy i gesty

Aktivně rozšiřuje svou slovní zásobu

Sleduje a vypráví příběh, pohádku
popíše situaci

Rozlišuje některé obrazné symboly,
poznává některé číslice a písmena

Zajímá se o knížky, poslouchá četbu,
hudbu, sleduje divadlo, film


 

Dítě  ten druhý

Navazuje kontakty s druhými.

Přirozeně a bez zábran komunikuje.

Dokáže komunikaci odmítnout.

Uvědomuje si svá práva k druhému,
přiznává stejná práva druhým.

Uplatňuje své individuální potřeby,
přání a práva s ohledem na druhého.

Přijímá kompromisy, řeší  konflikty dohodou s ostatními
spolupracuje.

Respektuje potřeby druhých, je vůči nim
vnímavé.

Brání se ubližování, ponižování.

Chová se obezřetně při setkání
s cizími lidmi.
Dítě  a společnost

Adaptuje se na život ve škole.

Šetrně zachází s vlastními i cizími
věcmi.

Dítě uplatňuje návyky v základních
formách společenského chování.

Chápe svou roli ve společnosti.

Chová se zdvořile, přistupuje
k druhým lidem bez předsudků, s úctou, váží si jejich práce a úsilí.

Odmítá společensky nežádoucí chování,
chrání se před ním v rámci svých možností.

Vnímá umělecké a kulturní podněty.
Dítě  a svět

Dítě se bezpečně orientuje ve známém
prostředí.

Zvládá běžné činnosti, chová se
přiměřeně a bezpečně v mateřské škole i na veřejnosti.

Uvědomuje si nebezpečí, které mu hrozí v okolí
a má povědomí o své obraně.

Vnímá řád světa a jeho rozmanitosti,
pozoruhodnosti, pestrosti a různorodosti.

Všímá si změn a umí se přizpůsobit.

Má povědomí o významu životního
prostředí pro člověka.

Pečuje o okolní životní prostředí.

Vzdělávání probíhá na základě
nejrůznějších činností. Obsahem jsou činnosti ze života člověka a společnosti,
tradice, zájmy dětí v souznění s cykly přírody. Hlavním úkolem
učitelky je vybírat vhodné činnosti, připravit prostředí a nabízet dětem
příležitost k poznávání, přemýšlení a chápání.


 4.  Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Dětem se speciálními potřebami se
pedagog věnuje individuálně a vytváří optimální podmínky k rozvoji jeho
osobnosti, spolupracuje s rodinou dítěte a s odborníky - SPC,
logopedie, PPP apod. V případě naléhavých speciálních potřeb bude zažádáno o
asistenta pedagoga.


5.  Doplňující program

Další programy navazující na
integrované bloky a poznávací akce k doplnění ŠVP:

Besídky dětí -  v MŠ  :      vánoce, loučení se školáky

                      v obci:      Mikulášská, vánoční koledy

Výlety:           ZOO, Obora, Planetárium, hrady, zámky,

                     a další dle možností

Výlety vlakem, autobusem.

Divadla

Předplavecký výcvik

Dýňování

Karneval - masopustní průvod po vsi

Dětský den

Dopravní hřiště Litoměřice

Příprava akcí v obci:  Čarodějnice - příprava kostýmů

                                   Besídka pro místní  občany

Vycházky spojené s pozorováním - ekologie


 6.   Evaluace

Evaluace a hodnocení jsou
nezbytnou součástí vzdělávacího procesu v mateřské škole. Zjištěné výsledky
jsou podkladem pro další plánování a projektování.

Cílem je, aby kritéria
hodnocení byla v souladu s cíli ŠVP a s vyhláškou č. 15/2005 Sb.

Hodnocení není cílem, ale
prostředkem ke hledání optimálních cest vzdělávání dětí. Na základě výsledků se
rozhodneme, co budeme měnit.


Pravidelné evaluační a hodnotící činnosti se zaměřují a ve svém celku obsahují  a zahrnují:

- přehled činností, které probíhají na úrovni školy 

·     podmínky

·     cíle a záměry ŠVP (TVP)

·     práce pedagogického sboru a  zaměstnanců školy


- přehled činností, které  probíhají na úrovni třídy (včetně sebereflexe pedagogů)

·    evaluace integrovaných  bloků

·    hodnocení třídy dětí

·    hodnocení sebe sama


- přehled o sledování a hodnocení výsledků vzdělávání, tj. rozvojových a učebních pokroků   

  dětí   (záznamový list dítěte)

·   hodnocení jednotlivých dětí


 

  6.1.   Oblasti evaluace:


 • Hodnocení ŠVP (soulad s RVP PV, funkčnost  ŠVP).

 • Hodnocení výchovně  vzdělávacího procesu (prožitkové
  učení, spontánnost dětí, komunikativnost, tvořivost, převažující aktivita dětí,
  konkrétnost, situační učení, ždodenní prolínání vzdělávacích oblastí).

 • Hodnocení integrovaných      bloků (jsou IB vhodně připraveny, umožňují dostatečně
 •     využívat metod prožitkového a situačního učení, přinášejí
      výsledky, umožňují tvořivost, improvizaci a prostor pro tvůrčí činnosti, k čemu
      je třeba se vrátit).

 • Hodnocení podmínek vzdělávání (materiální, technické, hygienické, organizační,

        do jaké míry jsou podmínky naplňovány,  daří se podmínky zlepšovat a zkvalitňovat).


 • Hodnocení a sebehodnocení  pedagogů (pedagogický styl, klima školy, cíle

         a postupy, tvořivost a improvizace).


 • Hodnocení dětí (naplňování a zohledňování  individuálních vzdělávacích potřeb, individuální pokroky).

 • Hodnocení výsledků  vzdělávání (výsledky
       vzdělávání, dosahování očekávaných vzdělávacích pokroků a jejich
       hodnocení, získané kompetence, vzdělávací cíle, spokojenost rodičů s
       výsledky vzdělávání dětí). Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní MŠ, velmi
       se prolíná hodnocení školní a třídní úrovně. Obě úrovně nerozlišujeme a
       hodnotíme komplexně.

 • Při sebereflexi si denně  odpovídáme na otázky:

         Co se děti naučily (hodnotíme děti), co se dozvěděly nového
        (hodnocení výsledků) a čím (hodnocení procesů) se mi podařilo toho dosáhnout
        (autoevaluace).

 • Spolupráce s rodiči a  rodinami dětí (komunikace
       s rodiči, spolupráce na projektech a činnostech školy).

 • Nástroje a techniky  hodnocení

- pozorování

- rozhovory, diskuse, porady, rozbory

- kontrola pedagogických a provozních pracovníků

- hospitace a následné rozbory

- analýza třídní a školní dokumentace

- analýza integrovaných bloků

- porovnávání výsledků s plánovanými cíli

- analýza vlastní pedagogické a řídící práce

- záznamový list dítěte.
6.2.     Systém a pravidla evaluace:

Evaluace vzdělávání

 

Co a jak


 


 

četnost


 


 

kdo


 


        forma


 

 

Soulad ŠVP s RVP PV


 

-funkčnost
  ŠVP 


 

-  stanovené cíle 

 
 

                1x ročně


 

 
 

Ř,U


 

 
 

      pozorování,       

       analýza,  

        diskuze


 

 

Integrovaný blok


 

-naplňování   cílů a očekávání


 
 
 

-volba    navrhovaných činností, témat, metod, prostředků


 

-pedagogický   přínos


 

-prostřídání   všech 5 vzdělávacích oblastí


 

-co se   nezdařilo a proč, návrhy na příště


 

-přínos   pro rozvoj dětí, reakce dětí, spolupráce, posun vztahů


 

-přínos   jednotlivcům


 
 

-spolupráce   s rodiči, zapojení rodičů do činností 

 
  

      1x čtvrtletně nebo po
      skončení integr. bloku


 

      průběžně


 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1x za pololetí


 

 
 

Ř,U


 

 
 

    poznámky k plánu


 
 
 

      pozorování


 

      diskuse


 
 
 
 

      poznámky o 

      dětech 


 

        ústně, včetně   

        poznámek


        pro hodnotící    

          zprávu


 

 

Rozvoj dětí


 

-u
  každého dítěte posun ve vývoji, vyhodnocovat zápisy z pozorování, uspořádat
  záznam.listy dětí, konzultace s rodiči, stanovit další postup


 

-výsledky   vzdělávání skupiny, třídy 

 
 

            2x ročně


 
 
 
 

         průběžně


 

 
 

Ř,U


 
 
 
 

Ř,U


 

 
 

    zápisy do   

    záznamových      
      listů dítěte


 
 
 

      vnitřní hodnocení


 
 

 

Vlastní pedagogická práce


 

-metody,   postupy, dovednosti, znalosti, vzájemná pomoc, spolupráce celkem


 
 

-sebehodnocení


 

-práce   učitelky v praxi, její pedagogické kompetence


 

 
 

    průběžně,
    zároveň s   hodnocením   

   integr. bloku


 

1x ročně


 

podle plánu hospitací


 

 
 

Ř, U


 
 
 

Ř, U


 

Ř


 

 
 

     vnitřní hodnocení,
        diskuze


 
 

      vnitřní hodnocení,
        písemně


 

     monitoring,   

        hospitace 

 

Osobní rozvoj pedagogů


 

-rozvoj   odborných znalostí a dovedností, vzdělávání


 

-absolvované   semináře, školení, studium, samostudium, literatura


 

-potřeba   směřování dalšího rozvoje


 
 
 

      1x ročně


 
 

      1x ročně


 
 

     1x za 2 roky


 

 
 

Ř, U


 
 

Ř


 
 

Ř


 

 
 

písemně, diskuze


 
 

DVPP


 
 

plán rozvoje pracovníků
 

Evaluace kvality  podmínek vzdělávání


 

Co a jak


 


 

četnost


 


 

kdo


 


  forma


 

 

Organizační podmínky


 

-přijímání   dětí, doba provozu MŠ,


 

režim   dne.....


 

-stravování   dětí


 

-individuální   potřeby dětí 

 
 

1x ročně


 
 

měsíčně


 

průběžně


 

 
 

Ř


 
 

Ř,U


 

Ř,U


 

 
 

písemně


 
 

písemně


 

na ped. radě


 

 

Psychohygienické a životospráva


 

-adaptace   dětí


 

-respektování   potřeb dětí


 

-  skladba jídelníčku


 

 
 

říjen


 

průběžně


 

průběžně


 

 
 

Ř, U


 

Ř


 

Ř,U


 

 
 

ústně


 

monitoring, hospitace


 

ústně
 

 

Materiální


 

-budova,   prostory pro děti, soulad s předpisy


 

-využití   školní zahrady, vybavenost metodickými pomůckami, modernizace, obnova


 

-personální   zajištění, vzdělávání pracovníků


 

 
 

1x ročně


 

1x ročně


 
 
 

1x ročně


 

 
 

Ř,U


 

Ř,U


 
 
 

Ř


 

 
 

při BOZP, písemně do
  hodnotící zprávy


 

písemně do hodnotící
  zprávy


 

písemně do hodnotící
  zprávy
 

 

Personální podmínky a řízení


 

-normativní   počty zaměstnanců, kvalifikovanost, absence, zástupy, aktivita, přesčasová   práce, nadúvazky...


 

-kvalita   výkonu práce všech pracovníků


 

-autoevaluace   práce


 

 
 

1x ročně


 
 
 

1x ročně


 

1x ročně


 

 
 

Ř


 
 
 

Ř


 

Ř,U


 

 
 

písemně


 
 
 

písemně


 

písemně, rozhovor


  

Ekonomické podmínky


 

-sledování   mzdových a provozních výdajů


 

-mzdová   nákladovost, čerpání rozpočtu, soulad s potřebami provozu


 

-náklady   na provoz, stavy účtů


 

-FKSP,   závazky a pohledávky, stavy účtů


 

-opravy,   nákup a obnova vybavení

 

 
 

měsíčně


 

měsíčně


 
 

měsíčně


 

měsíčně


 

1x ročně


 
 
 

 
 

Ř,E


 
 

Ř,E


 

Ř,E


 

Ř,E


 

Ř,E


 
 
 

 
 

uzávěrky


 
 
 
 
 

výkaz zisku a ztráty


 
 
 

     Spoluúčast rodičů


 

      -náměty rodičů k práci MŠ (předané


 

        písemně, ústně - zapsat) 

-zakládání   dokumentace ze společných akcí


 

-zápis   do kroniky


 
 

       -SRPŠ


 

-sponzorství,   drobné sponzorství, dary
 
 

                                                 1x
                                                  ročně


 
 

                                                 průběžně


 

                                                  1x ročně


 
 
 

                                                   2x ročně


 

                                                    x ročně


 

 

Ř


 
 

Ř,U


 

Ř


 
 

Ř


 

Ř


 
 

 

              písemně
             do hodnotící zprávy


 
 

             fotoalbum, kronika


 

               písemně


 
 

                písemně


 

                 písemně


 
 

Nedílnou součástí evaluace ve škole je vyhodnocení samotného školního vzdělávacího programu. Tato evaluace
je prováděna již během školního roku a celkově je program vyhodnocen v závěru
školního roku jak pedagogy, v části pedagogické, tak i v části provozní, všemi
provozními zaměstnanci.

V Siřejovicích  1.9. 2014                                             Zpracovala: Mgr.  Petra Kuglerová 

                                                                                        ředitelka MŠ