Školní řádŠKOLNÍ  ŘÁD


Platný od 1.9. 2014, přidána aktualizace ze dne 28.8 2017


Aktualizováno 1. 9.2014                                                   

Mgr. Petra  Kuglerová,  ředitelka školy
Obsah :

 

I.    Úvodní ustanovení                           

II.  Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

          1. Cíle předškolního vzdělávání

          2. Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

          3. Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

          4 . Obsah předškolního vzdělávání

III.  Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

          1. Práva zákonných zástupců dětí

          2. Povinnosti zákonných zástupců dětí

IV.      Práva pedagogů a ostatních zaměstnanců školy

 

 V.      Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku

           se  zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi a ostatními zákonnými zástupci

 

VI.  Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

           1. Zápis do MŠ

VII.   Nástup a docházka do mateřské  školy

           1. Evidence dítěte

           2. Adaptační řád

VIII.   Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání

           1. Neúčast dítěte na vzdělávání

           2. Narušování provozu MŠ

           3. Zkušební doba

           4. Neuhrazení úplaty za vzdělávání

IX.    
Provoz a vnitřní režim školy

           1. Doba provozu

           2. Režim dne

           3. Uzavření MŠ

X.   Stanovení podmínek pro úhradu plateb v MŠ

            1. Úplata za předškolní vzdělávání

            2. Úhrada za školní stravování

XI.  Organizace školního stravování

            1. Zařízení a organizace školního stravování

            2. Stravovací režim

            3. Postup při odhlašování dětí ze stravování

XII.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

            1. Péče o zdraví dětí a jejich bezpečnost při vzdělávání a bezpečnosti při práci s   

                dětmi

            2. Zásady pro bezpečný provoz

            3. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace

XIII.     Zacházení s majetkem MŠ       

XIV.     Závěrečná ustanoveníPřílohy : 1. Režim dne

  

I.   Úvodní ustanovení

 

               Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců
dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
s pracovníky školy. 

 

               Obsah školního řádu je vymezen Zákonem č. 561/2004 Sb.(školským zákonem),
Vyhláškou č. 14/2005 Sb.
o předškolním vzdělávání v platném znění,
Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Zák.č. 117/1995 Sb. o státní
sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů

               Školní řád vydala ředitelka mateřské školy a je závazný pro děti, rodiče (zákonné zástupce) a pracovnice
školy.    

II.    Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání


1.  Cíle předškolního vzdělávání:

     -   podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

     -   podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

     -   podílí se na osvojení  základních pravidel chování, základních životních hodnot a   

          mezilidských vztahů

-  vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

-   napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do ZŠ

-   poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami2.  Práva  a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

     -  předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte

     -  rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a školy


     Dítě má právo:

-  na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

-  na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

-  aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, místa k životu,ochrana

   před lidmi a situacemi, jež by ho mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

-  být respektováno jako jedinec ve společnosti, s možností rozvoje, který si chce potvrdit

   svoji  identitu

-  na emočně kladné prostředí a projevování lásky

-  na zvláštní péči a výchovu v případě postižení   
3.
 Dítě je povinno:

-  respektovat učitelku

-  pěstovat přátelské vztahy mezi dětmi obecně

- vzájemně si pomáhat a neubližovat si

-  dodržovat osobní hygienu

- oznámit učitelce jakékoliv přání nebo potřebu


 

4.  Obsah předškolního vzdělávání

   
-     
mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťuje pedagogický

      pracovník   s odborným vzděláním

-   vyučovacím jazykem je jazyk český

-  vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího
   programu,
který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím

   programem pro  vzdělávání

ŠVP PV vydává ředitelka školy s možností na požádání k nahlédnutí

-  děti jsou vzdělávány ve všech oblastech výchovy přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem -

   rozpracováno v Třídním vzdělávacím programu

-  pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě a v okolí MŠ

-  škola je zaměřena zvláště na oblast estetickou a hudebně pohybovou
III.  Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 

1.  Práva zákonných zástupců dětí

 Rodiče mají právo :

-  na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí

-  na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí

-  vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí

-  na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

-  po dohodě s ředitelkou být přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě

-  konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

-  přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

-   projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce, ředitelce i ostatním pracovnicím školy

-   pověřit dle vlastního uvážení jinou osobu k vyzvedávání dítěte z MŠ za podmínek stanovených

    školou :  vyplnění pověření o vyzvedávání dítěte z MŠ 

2.  Povinnosti zákonných zástupců dětí


Rodiče jsou povinni :

-  zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy

-  u nových dětí dodržovat " adaptační řád"

- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek

   týkajících se vzdělávání dítěte

-  informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích dítěte nebo

    jiných závažných skutečnostech, jež by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

-   předávat učitelce dítě zdravé

-   oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí) a případné změny

-  uhradit MŠ veškeré poplatky v řádném termínu

-  omlouvat nepřítomnost dítěte dle školního řádu
IV.     Práva pedagogů a ostatních zaměstnanců školy:

-  na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců,

-   na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci,

-  vyžádat si informace o dítěti, které se týkají jeho vzdělávání v MŠ a jeho zdravotního
   stavu,

-  požadovat od zákonných zástupců a ostatních osob dodržování školního řádu,

-  rozhodnout o vhodnosti vnesených předmětů a hraček v rámci zachování bezpečnosti a zdraví
   dětí a upozornit na tuto skutečnost rodiče,

- v zájmu zachování zdraví ostatních dětí mají učitelky právo nepřijmout do MŠ dítě,
  které vykazuje známky nachlazení nebo jiné infekční nemoci - projeví-li se
   onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce        
 

V.      Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku

          se  zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi a ostatními zákonnými zástupci

-   při pobytu v mateřské škole dodržují zákonní zástupci provozní řád školy,

-  řídí se školním řádem mateřské školy,

-  při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, jinými dětmi, docházejícími do
   mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dodržují pravidla slušnosti a
   vzájemné ohleduplnosti,

-  připomínky, stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy, případně k řešení problémů

   v chování a jednání vlastních i ostatních dětí a zákonných zástupců směřují vždy k učitelce nebo

   ředitelce školy.
VI.  Přijímání dětí předškolnímu vzdělávání

 

1.  Zápis do MŠ

     - do MŠ jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě i
        mladší 3 let

     -  ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanoví termín, dobu a
         místo
zápisu k  předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok - obvykle v měsíci dubnu, 

         zápis zveřejní formou  plakátů na veřejných místech v obci, na úřední desce                             
         zřizovatele a vyhlášením prostřednictvím místního  rozhlasu ( dle Zákona.č. 561/2004 Sb., § 34
        odst. 2.

-  ředitelka stanoví kriteria k přijetí  dítěte

-  děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy

-   dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy

-  žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu

-  rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ vydává ředitelka do 30 dnů od přijetí žádostiPři přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je potřeba dodržet
podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (Zákon č.561/2004 Sb. § 34
odst.5, § 50 Zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Zákonní zástupci hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanovené výši. Tato částka
může být ve vyjímečných případech snížena a nebo odpuštěna, pokud se bude
jednat o dítě rodiče samoživitele, který je zaměstnán a doloží výši minimálního
příjmu a další příjmy do rodiny.

VII.   Nástup a docházka do MŠ

 

1.   Evidence dítěte

     
-
    Rodiče odevzdají vyplněný Evidenční list  ve kterém bude vyplněno:

                         * jméno a příjmení dítěte

                         * rodné číslo dítěte

                         * datum a místo narození, vyučovací jazyk

                         * státní občanství a místo trvalého pobytu

                         * jméno a příjmení zákonného zástupce a místo trvalého pobytu

                         * adresa pro doručování písemností

                         * telefonní spojení

     -   
Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do EL
pediatr, a to  před přijetím dítěte do MŠ

-    Veškeré údaje budou pravdivě vyplněné

-    pokud dojde v průběhu docházky do MŠ ke změnám, jsou povinni je nahlásit

     (telefon. čísla, zdravotní pojišťovny, osoby pověřené vyzvedáváním   dítěte-zmocnění)

-   Rodiče dětí s odkladem školní docházky odevzdají v MŠ "Rozhodnutí o odkladu školní docházky",

    o kterém rozhodla příslušná základní škola

-   Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy,

     orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.,

     o  svobodném přístupu k informacím

2.   Adaptační řád

      -  Při nástupu do MŠ může ředitelka určit zkušební dobu k ověření schopností dítěte

          přizpůsobit se podmínkám v MŠ (Zákon č.561/2004 Sb.§ 34, odst.3), nejdéle však na

          dobu 3 měsíců

-     dohodou mezi rodiči a pedagog. pracovnicemi  o jednotném působení na dítě, získat

       informace  o zdravotním stavu, návycích, oblíbené činnosti, hračce  apod.)

-   individuální pohovory s rodiči ( průběžně, dle potřeby)

-  první dny bude dítě přítomno v MŠ jen do oběda ( svačiny apod.)

-   možnost část dne strávit v MŠ s rodičem

-   příprava dětí na docházku do základní školy - pohovorem, návštěvou v ZŠ

VIII.   Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání

 Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ
po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže :

1.  Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního

      Vzdělávání  po dobu delší než dva týdny.

2.  Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.

 

3.  Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo
školské poradenské      zařízení.


4. ákonný zástupce opakovaně neuhradí  úplatu za vzdělávání nebo za stravování ve

     stanoveném termínu a nedohodne s ředitelen jiný termín úhrady


5. Dohodou mezi zákonnými zástupci dítěte a ředitelkou školy.

IX.   Provoz a vnitřní režim školy

 

1.   Doba provozu

     -   provozní doba v mateřské škole je od 6.30 do 15.00 hodin

     -     děti přicházejí do MŠ zpravidla do 8.00 hod

     -    po obědě si mohou rodiče děti vyzvednout ve
          12.00 hod

     -  pozdější odchod dítěte je možný po předchozí dohodě

     -  rodiče mají možnost si přijít pro dítě kdykoliv během dne a zazvonit u vchodu - je

        dobré se předem domluvit, aby dítě  bylo připraveno a nenarušily se činnosti ostatním dětem 

2.   Režim dne

     
-  
je přizpůsoben uspokojování základních biologických potřeb dětí

-  umožňuje  reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální či aktuálně změněné

    potřeby

-  pedagogové se během dne plně věnují dětem a jejich vzdělávání

-   předškolní vzdělávání probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem

-   plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a

    možnostem dětí

-  do režimu jsou zařazovány aktivity, které podněcují k intenzivnímu prožitku, experimentování, je

   využíváno plánovaných i neplánovaných situací k učení ( RVP)

-  je dodržována doba mezi jednotlivými jídly, nesmí přesáhnout 3 hodinový interval

-  doba pobytu venku je zpravidla 1,5 hodiny dopoledne, v zimním i letním období lze upravit s ohledem

    na venkovní  teploty nebo vynechat při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách

-  doba odpoledního odpočinku je zpravidla 1,5  hod po obědě.

3.   Uzavření MŠ

 -    provoz školy je každoročně přerušen v měsíci červenci a srpnu (Vyhl.č.14/2005 Sb.

       § 3 odst.1 a 2), většinou na dobu 7 týdnů

-    přesný rozsah přerušení oznámí ředitelka rodičům nejpozději 2 měsíce před uzavřením   
     MŠ po dohodě se zřizovatelem

-    rovněž uzavření MŠ v době vánočních prázdnin se uskuteční po dohodě se zřizovatelem
X.   Stanovení podmínek pro úhradu plateb v MŠ

 

1.  Úplata za předškolní vzdělávání

    
-    za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu

-   úplata se neplatí za děti v poslední ročníku mateřské školy, tedy i
    za děti se školním   odkladem

-    výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených Zákonem 561/2004

      Sb.,§  123 odst.2 a § 6  Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

-    výši úplaty pro konkrétní školní rok a jednotlivé druhy docházek upravuje Směrnice

     o výši úplaty za předškolní vzdělávání , vydaná ředitelkou školy

-   výše úplaty je pro všechny děti stejná a platí po celý příslušný školní rok

-  úplata je splatná do 15. dne příslušného měsíce a je hrazena  převodem na bankovní
    účet mateřské školy  školy   (č.ú. 215600601/0600, var. symbol 100, poznámka - jméno 

    dítěte)          

-  o osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy

    na písemnou žádost zákonného  zástupce dítěte

- osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte pobírající sociální příplatek nebo fyzická osoba,

   která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

   Zákon č.117/1995 Sb.o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

-  žádost o osvobození od úplaty se podává ředitelce předem na období čtvrtletí, kterého se žádost týká

-  zákonnému zástupci dítěte, které do MŠ  nedocházelo ani jeden den příslušného
    kalendářního měsíce lze základní částku poměrně snížit, nejvýše však o polovinu
    stanovené základní částky.

-   v případě přerušení provozu MŠ se podle § 3   úplata poměrně sníží

-  úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí

    rozpočtu mateřské školy

-  opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy
2.   Úhrada za školní stravování

     
-   
stravné se platí vždy za celý měsíc v následujícím měsíci, nejpozději do pěti dnů
     po  vyvěšení oznámení na místě k tomu určeném

-    výše stravného je stanovena Vyhláškou č.107/2005 Sb.,o školním stravování a

     je smluvně dohodnuta s výrobcem a poskytovatelem stravy Školní jídelna Terezín -

     MŠ Čtyřlístek   

XI.    Organizace školního stravování

1.   Zařízení a organizace školního stravování

 -   při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě s rodiči
          způsob a rozsah    stravování   dítěte tak, aby se dítě je-li v době
          podávání jídla přítomno, stravovalo  vždy

-   MŠ nemá vlastní kuchyni, celodenní stravu dovážíme ze Školní jídelny

    Terezín - MŠ Čtyřlístek

-  ve výdejně jsou připravovány pouze nápoje a pomazánky z dovezených surovin

   dle jídelníčku zaslaného dodavatelem

-  v MŠ se dodržuje pitný režim, v průběhu celého dne jsou dětem  podávány kromě
    čaje, vitamínové nápoje apod.2.  Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

      
8.30 -   8.50  hodin      přesnídávka

     
11.30 - 12.00 hodin     oběd

     
14.10 - 14.30 hodin     odpolední  svačina
3.   Postup při odhlašování dětí ze stravování

-   jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit

    den předem do 11.00 hod. ústně nebo telefonicky v MŠ, dítě bez přihlášené stravy

    nemůže být do MŠ přijato

-  pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro

    stravu přijít pouze první den  této nepřítomnosti v době od 11.00 do 11.30 hod.  pokud

   dodají svoje nádoby ( poté bude jídlo z hygienických důvodů zlikvidováno)

-   změnu způsobu stravování je možno provést po dohodě s ředitelkou a vedoucí školní jídelny

-   rodiče mohou ve škole požadovat kontrolu evidence stravování, která je vedena v ŠJ- výdejně
XII.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

1.   Péče o zdraví dětí a jejich bezpečnost při vzdělávání a zásady
bezpečnosti při práci  s
   dětmi

  -  pedagogické pracovnice zodpovídají za děti od doby jejich převzetí od zákonných

         zástupců nebo jimi pověřených osob až do doby, kdy je předají zákonným zástupcům

         nebo jimi pověřené osobě

-  předání dítěte pověřené osobě je možné pouze na základě Zmocnění k vyzvednutí dítěte

   nebo písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte ( Vyhl. č 14/2005 § 5 odst.1)

-  při pobytu mimo území MŠ zodpovídá učitelka za 20 dětí z běžné třídy

-  k přesunům při pobytu venku  po pozemních komunikacích  používá chodník či pravou krajnici vozovky,
   při přechodu vozovky terčík

-  při pobytu dětí v přírodě, sportovních činnostech a pohybových aktivitách podle náročnosti terénu či

   zvýšeném počtu dětí přijímá učitelka opatření k zajištění bezpečnosti tak, aby byl nad
   dětmi zajištěn dostatečný dozor osobami, jež jsou zaměstnanci MŠ

- totéž platí i při výletech, zájezdech a exkurzích

-  při rozdělávání ohně - zajistí ředitelka dostatečný pedagogický dozor

                                            
-  bezpečné, k tomu účelu určené místo s blízkým zdrojem vody

                                             - 
   po ukončení akce učiní protipožární opatření ( řádné uhašení )

-  racovních a výtvarných činnostech, kde jsou používány nůžky a jiné
   pracovní   nástroje budou děti pracovat ve skupinkách za zvýšeného dohledu pedagogů

-   při úrazu dětí při denních činnostech je třeba zajistit neprodleně :

                                        -  první pomoc dítěti

                                        -  vyrozumění rodičů

                                        -  případné ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení

                                        -  vyhotovit záznam o úrazu

                                        -  administrativní postup hlášení úrazu konzultovat s ředitelkou

                                        -  pomoc rodičům při odškodnění úrazu hlášením pojišťovně,                                               
                                           u níž je škola pojištěna pro případ zodpovědnosti                                             
                                           za škodu vzniklou na zdraví a životě žáků ( Vyhl. č. 64/2005                                                 
                                           Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů)2. Zásady pro bezpečný provoz školy

  
   -   
děti jsou začátkem školního roku seznámeny se zásadami chování v MŠ, kterými

        chrání zdraví své i ostatních dětí

-    škola je po celou dobu provozu uzamčena, rodiče používají ke vstupu zvonek     
     u vstupních dveří školy

-    bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy

     samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě šatny dětí

-  zákonní zástupci dítěte se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytně nutné

   v areálu školy

-   rodiče mohou děti do MŠ vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné

    příznaky nemoci či infekce

-   v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme  

     vyzvednutí z kolektivu

-  děti nemocné se samy necítí dobře - běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň 

    přenášejí infekci na ostatní zdravé děti  v kolektivu

-  rodiče mají povinnost oznámit učitelce jakékoliv skutečnosti, týkající se zdravotního

    stavu dítěte, jež se udály i mimo MŠ ( alergie, mdloby, nevolnost,úraz...) a podat zprávu

    v případě výskytu  infekční nemoci v rodině

-   léky a léčebné prostředky ve škole nepodáváme

-  rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ:

          odpovídají za to, co mají děti v kapsách, zda neobsahují nebezpečné věci

          (ostré předměty léky apod.)

          odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci ( šperky, knihy, hračky, potraviny,

          pantofle), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)


 

3. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace

     - součástí ŠVP je i preventivní program ochrany před sociálně patologickými jevy

     -  děti jsou formou přeměřenou jejich věku upozorněny na nebezpečí :

                            -  kouření

                            - požívání alkoholu a drog

                            -  rozmluvy či doprovodu neznámých osob

                            -  závislosti na herních automatech

                            -  virtuální závislosti ( přílišné sledování televize a počítačových her)

                            -  jakýchkoliv projevů diskriminace
XIII.   Zacházení s majetkem MŠ

-   děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy

-  v případě poškození bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována

   oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu

-   povinnost chránit majetek školy před  poškozením mají i zákonní zástupci dítěte, s týmiž opatřeními
XIV.  Závěrečná ustanovení

 

           Účinnost

-    školní řád nabývá platnost 1. 9. 2014


          Změny a dodatky školního řádu

     -   musí byt vypracovány písemně

     -   ředitelka s nimi seznámí všechny zaměstnance

    
 -      seznámí s nimi i zákonné zástupce dítěteSeznámení zaměstnanců a zákonných zástupců ětí se školním řádem

     -  seznámení zaměstnanců do 15 dnů od vydání

     - nově přijímané zaměstnance při nástupu do práce

     - o vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí

            
       na rodičovských schůzkách a volně přístupným výtiskem na nástěnce pro  

   
       rodiče
   

V Siřejovicích  1.9.2014                                                             
........................................

                                                      
Mgr. Petra Kuglerová

 ředitelka  školy
Beru na vědomí a porozuměla jsem: pracovníci školy:  P. Kuglerová, P. Kašková


Rodiče byli seznámeni na schůzce dne 14.10. 2014 - viz kniha SRPŠ

RÁMCOVÝ REŽIM DNE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

6.30    -   9.45             hry podle volby dětí, činnosti řízené, volné, frontální, skupinové


8.30    -   8.50            
hygiena, přesnídávka

9.45    -  11.30            příprava a vlastní  pobyt venku

11.30  -  12.00            hygiena, oběd

12.00   -  14.00          hygiena, příprava na odpočinek,  odpočinek

14.00   -  14.30          hygiena, svačina

14.30   -  15.00          zájmové činnostiUspořádání
dne v mateřské škole není striktně předepsáno, pružně se přizpůsobuje
podmínkám, ročním obdobím, a situacím v konkrétní skupině dětí

Dodržován je pouze odstup mezi jednotlivými jídly a celodenní pitný režim.

Stanovený rámcový režim dne může být pozměněn i v případě, že to vyplývá
z třídního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí,
divadelních představení, besídek a podobných akcí, pořádaných školou.DODATEK  Ke  ŠKOLNÍMU  ŘÁDU MŠ  SIŘEJOVICE - platný od 1.9. 2017


Čl. I

ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ

Ředitelka Mateřské školy Siřejovice, příspěvková organizace, Siřejovice , 410 02 Lovosice, v
souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném zdělávání (dále jen Školský zákon)
v platném znění, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném
znění a zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, vydává tento  dodatek
k již platnému školnímu řádu, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a
povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů se zaměstnanci školy. Tento řád dále upravuje provoz a
vnitřní režim školy a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a
jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí.


Čl. II

ZÁKLADNÍ  POVINNOSTI ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCU

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

•     
od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,
není-li dále stanoveno jinak (nabývá účinnosti 1. 1. 2017).

•        
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u
základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské
školy, v souladu s organizací školního roku.

•        
Přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský
zákon v platném znění, § 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná
povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí
se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě
cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud
zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob
povinného předškolního vzdělávání.

•        
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a
to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (po dobu 4 souvislých
hodin denně). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které
připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v
základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních
prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci
školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu
provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

•        
sledovat zdraví dítěte a "vyloučit" ho ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při
závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro
ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm.
b) Školského zákona (rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě

dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné)

•        
u dětí pro které je předškolní vzdělávání povinné dokládat důvody nepřítomnosti
dítěte  (omlouvání předškoláků do omluvného listu uloženého po dohodě v MŠ)


Čl. III

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

•        
Předškolní
vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let (platí do 31.
8.2019).

•        
Předškolní
vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let (nabývá účinnosti 1. 9. 2020)

•        
Zápis
dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v budově mateřské
školy v období od 2. května do 16. května.

•        
od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné, není-li dále stanoveno jinak (nabývá účinnosti 1. 9. 2017).

•        
Do
mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě

cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou

umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu

dětí uvedeného ve školském rejstříku (nabývá účinnosti 1. 9. 2017).

•        
Do
mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti,
které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud
mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném
školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském
domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

(nabývá účinnosti 1. 9. 2018).

•        
Do
mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s
místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském
obvodu (§ 179 odst. 3) nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, které
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku, a to do výše

povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (nabývá účinnosti 1.
9. 2020).


Čl. IV

OBSAH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Podpora společného vzdělávání pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami

Cíle inkluze (společného vzdělávání)

Cílem inkluze
(společného vzdělávání), který vyplývá z novely školského zákona č.82/2015 Sb.,
zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti v mateřské škole takové
podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby
ve vztahu k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí,
respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky;
pomáhá stimulaci vývoje.

Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje
rozvoj praktických činností.

 

Podpůrná opatření při realizaci
společného vzdělávání

Ředitelka zodpovídá za realizaci podpůrných
opatření I. stupně, využití plánu pedagogické podpory (PLPP - PLPP zpracuje škola, nepostačuje-li samotné

zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb dítěte při vzdělávání, a to za podmínek
stanovených ve vyhl. č. 27/2016 v platném znění), vyhodnocení účinnosti
podpory, případné doporučení služby školských poradenských zařízení a při
zajišťování podpůrných opatření II. - V. stupně postupuje v souladu s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.


Spolupráce zákonných zástupců

V souladu s
§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve

školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,

vydává ŠPZ na základě vyšetření dítěte tzv. "doporučení". Doporučení ŠPZ se

vydávají a podpůrná opatření se poskytují vždy v nejlepším zájmu dítěte,

za účelem zajištění jeho práva na vzdělávání odpovídajícího jeho speciálním

vzdělávacím potřebám a možnostem podle ust. § 16 odst. 6 školského zákona.

Pokud zákonní zástupci odmítají spolupracovat se školou nebo ŠPZ, a to i přesto,

že je k naplnění jeho speciálních vzdělávacích potřeb nezbytné využití podpůrných

opatření, znemožňují tím naplnění práva dítěte na vzdělávání a neplní své povinnosti
plynoucí z rodičovské odpovědnosti.

 

Problémy při spolupráci se zákonnými zástupci

Neochota se školou spolupracovat se může projevit i tím, že
zákonný zástupce z nějakého důvodu navzdory doporučení učitelky nebo ředitelky
odmítne dítě nechat vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně nebo školském
poradenském zařízení. V takovém případě počítá ust. § 16a odst. 4 školského
zákona ve znění účinném od 1. 9. 2016 s možností uložit zákonnému zástupci
využití poradenské pomoci na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Tímto
orgánem může být nejenom soud, vykonávající tzv. "péči soudu o nezletilé" podle
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán
sociálně-právní ochrany dětí (§ 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (OSPOD).

 

Vzdělávání dětí nadaných

•  Vzdělávání mimořádně nadaných dětí probíhá takovým způsobem, aby byl

stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato

nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.


•      Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných

opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu

prvního až čtvrtého stupně podpory.


•      Od počátku školního roku 2016/2017 bude veškerá výchovně vzdělávací činnost pro
děti nadané podléhat vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných. Na základě této vyhlášky bude u dětí, které se budou jevit
jako nadané, vypracován individuální vzdělávací plán, využíván zvýšený
individuální přístup a nabízeny činnosti k podpoře rozvoje osobnosti a
nadání.

 

Školní vzdělávací program

•        
Předškolní
vzdělávání v naší mateřské škole se uskutečňuje podle "Školního
vzdělávacího programu 2017", který je vytvořen v souladu se záměry Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

•        
Školní
vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle
konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.


Čl. V

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

1. Upřesnění podmínek
pro pobyt dítěte v mateřské škole

 •
Děti, na které se
vztahuje povinné předškolní vzdělávání, přicházení do MŠ nejdéle do 8.00 a
odcházejí nejdříve ve 12.00 (4 souvislé hodiny denně).

•        
Po předchozí dohodě s ředitelkou školy lze přivádět děti i v jiné době,
ale tak, aby nebyl narušen časový režim školy (neplatí pro děti, na které se
vztahuje povinné předškolní vzdělávání).

•        
Délka pobytu
dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů (neplatí pro děti, na které se

vztahuje povinné předškolní vzdělávání). Dítě může chodit do MŠ na celý den,

nebo jen na dopoledne s obědem.


2. Způsob omlouvání dětí

Omlouvání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné


Nepřítomnost
dítěte jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni omluvit písemně předem, pokud je

absence plánovaná nebo  nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nenadálé

nepřítomnosti dítěte písemně na e-mailové adrese školy ms.sirejovice@seznam.cz

 nebo  telefonicky na čísle 606 030 161.


V první den návratu dítěte do MŠ zapíše zákonný zástupce (rodič) ředitelce nebo
učitelce omluvenku do omluvného listu.
V omluvném listu rodič uvede - důvod a časový rozsah nepřítomnosti.
Omluvenku podepisuje jeden z rodičů.


Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte;
zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3
dnů ode dne výzvy.


Čl. VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   
Kontrolou
dodržování ustanovení této směrnice je pověřena ředitelka MŠ.

 

V Siřejovicích  dne 28. 8. 2017                                  Mgr.Petra Kuglerová                                                                                                   
                                                                                     ředitelka školy