Informace o zpracování osobních údajů


Správce údajů: Mateřská škola Siřejovice


Kontakty na správce v případě  uplatnění práv v oblasti osobních údajů:

adresa: Mateřská škola Siřejovice, Siřejovice 61, Lovosice  410 02

email:  ms.sirejovice@seznam.cz

telefon:  +420 606 030 161


Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce škola jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich
osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše
žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích),
námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními
údaji nakládáme.


O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

email:  marek.komarek@sms-sluzby.cz

telefon: +420 725 983 171


K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet
s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které
se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve
škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky
a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je
řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný
mlčenlivostí[1] a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[2].
Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však
výhradně samotný správce.


Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno - naše škola je

zpracovává jako správce), máte právo:

1)      Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobnějičl. 15 Obecného
nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku
ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude
zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme
požadovat úhradu přiměřených nákladů . Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek
můžeme též odmítnout.

2)      Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání,
pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili

(podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3)      Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst.
1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f)
ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

4)      Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se

k jednotlivým agendám ("účelům zpracování"), které zároveň zveřejňujeme ZDE  .

5)      Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu
udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas

kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ms.sirejovice@seznam.cz
 zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i

listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

6)      Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte
identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši
totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši
totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým
podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy  dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7)      Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem,
máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je
ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem.
Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme
řádně a neporušujeme Vaše práva.


[1] § 45
zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)[2] Čl. 38
odst. 5 ON
Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

- jméno a příjmení;

- rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo  dítěti přiděleno);

- státní občanství;

- místo narození;

- místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České  republiky podle

druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území ČR;

- datum zahájení vzdělávání ve škole;

 - údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;

- vyučovací jazyk;

- údaj o znevýhodnění dítěte;

- údaje o mimořádném nadání dítěte;

-údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, a o závěrech vyšetření 

uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;

- údaje  o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních  obtížích, které by

mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

- datum ukončení vzdělávání ve škole, údaje o případném individuálním  vzdělávání a jeho výsledcích.


Osobní údaje zpracovávané v oprávněném zájmu školy - presentace výrobků dětí, fotografie z akcí školy,

 jednorázové  seznamy dětí ke školním akcím apod. škola zpracovává na základě uděleného informovaného

souhlasu zákonných zástupců.


Platnost od 25. 05. 2018